ප්‍රාථමික අංශයේ සිටම ඉංශ්‍රිසි මාධ්‍යයෙන් ඉගැන්වීමේ තීරණයට ගුරු සංගම් කිහිපයක විරෝධය

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ලබාදීමේ සැළසුමට ගුරු වෘත්තිය සංගම් කිහිපයක් විරෝධය පළ කරනවා. ප්‍රාථමික අංශයේ සිට උසස් පෙළ දක්වා සියලු විෂයන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් හැදෑරීමට සිසුන්ට අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් මීට පෙර අවස්ථාවකදී සඳහන් කර සිටියා. ඒ සඳහා කමිටුවක්ද පත් කර ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා ප්‍රකාශ … Continue reading ප්‍රාථමික අංශයේ සිටම ඉංශ්‍රිසි මාධ්‍යයෙන් ඉගැන්වීමේ තීරණයට ගුරු සංගම් කිහිපයක විරෝධය